İstenen Belgeler

1.Başvuru Formu ve Taahhütname:

  • Sitemizden online olarak doldurulmaktadır.

2.Ticaret Sicil Gazetesi:  

  • GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER İÇİN: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi 
  • ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi”
  • JOINT VONTURE -KONSORSİYUMLAR İÇİN: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi 

3. VERGİ LEVHASI:

  • Barkodlu Vergi Mükellefiyet Yazısı

4. İMZA SİRKÜLERİ : 

  • Şahıs şirketleri için imza beyannamesi 

NOT: 

  • Vekâletname ile üyelik yapılması halinde vekâletname ve vekilin imza sirküleri sunulmalıdır
  • Talep edilen evraklar başvuru formuna online olarak yüklenecektir.
  • Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.